VISPĀRĪGI NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI


1. DARBĪBAS JOMA

1.1. Šie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi (turpmāk “Noteikumi”) attiecas uz visiem līgumiem starp uzņēmumu SIA "CNC BALTIC" (turpmāk “CNC BALTIC”) un tā klientiem (turpmāk “klients”) par preču pārdošanu un ražošanu, kā arī pakalpojumu sniegšanu (turpmāk tekstā - “Klients”). “Līgums”), neatkarīgi no tā, vai CNC BALTIC izstrādājumu vai pakalpojumu ražo pats vai iegādājas trešās personas. Tomēr tie ir piemērojami tikai tad, ja klients ir uzņēmējdarbības vienība, publisko tiesību juridiska persona vai īpašs valsts aktīvs.

1.2. Šie noteikumi veido pamatlīgumu starp CNC BALTIC un klientu, kas ir spēkā visiem turpmākajiem līgumiem, un CNC BALTIC nav vēlreiz uz to jānorāda līguma noslēgšanas brīdī. CNC BALTIC ir tiesības laiku pa laikam mainīt Noteikumus. Tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu attiecīgi jaunākajā versijā, ja un ciktāl CNC BALTIC nekavējoties paziņo klientam par izmaiņām. Šos Noteikumus var apskatīt jebkurā laikā CNC BALTIC juridiskajā adresē un pēc pieprasījuma tos nosūtīt klientam. Noteikumus var apskatīt un lejupielādēt arī www.cncbaltic.lv

2. PAPILDU NOTEIKUMI

2.1. Atsevišķos gadījumos panākta vienošanās ir pārāka par šiem Noteikumiem. To satura ziņā izšķiroša ir rakstiska vienošanās starp CNC BALTIC un klientu.

2.2. Atšķirīgi, pretrunīgi un papildinoši klientu noteikumi un nosacījumi ir spēkā tikai tad, ja CNC BALTIC tos pieņem rakstiski. Klienta pasūtījuma bezierunu izpilde, zinot klienta nosacījumus, nenoved pie tā iekļaušanas.

3. RAKSTĪTAS VEIDLAPAS PRASĪBA

Juridiski būtiskām deklarācijām, ko klients izpilda CNC BALTIC pēc līguma noslēgšanas, jo īpaši paziņojumiem par defektiem, termiņiem un konfigurācijas deklarācijām, nepieciešama rakstiska veidlapa.

4. LĪGUMA SECINĀJUMS

4.1. Klienta pasūtījums tiek uzskatīts par saistošu līguma piedāvājumu. Līgums starp CNC BALTIC un klientu tiek atcelts tikai tad, kad CNC BALTIC rakstiski neapstiprina klienta pasūtījumu vai ja klients neakceptē CNC BALTIC pārskatītu pasūtījuma apstiprinājumu vai nekavējoties to neapliek. Pēdējais neattiecas uz būtiskām pasūtījuma apstiprinājuma novirzēm no pasūtījuma.

4.2. Publiski pieejamie dokumenti vai klienta rīcībā esošie dokumenti, kas attiecas uz CNC BALTIC darbību (jo īpaši katalogi, tehniskā dokumentācija, aprēķini un citas produktu specifikācijas), nav nozīmes vēlāk noslēgtā līguma saturā. Tie jo īpaši neveido nekādu vienošanos par juridisko un faktisko raksturu, jo īpaši ne vienošanos par definēto juridisko un faktisko raksturu.

5. PREČU VAI PAKALPOJUMU PIEGĀDES NOTEIKUMI

5.1. Ja CNC BALTIC izsniegtajā pasūtījuma apstiprinājumā ir norādīts datums, kurā nobriest CNC BALTIC darbība (piegādes datums), tad šis piegādes datums kļūst par līguma daļu, ja klients nekavējoties neiebilst.

5.2. CNC BALTIC ir atbildīgs pret klientu - ievērojot turpmākus ierobežojumus šajos apstākļos - par zaudējumiem, kas klientam nodarīti kavēšanās dēļ, tikai tad, ja CNC BALTIC ir atbildīgs par kavēšanos.

5.3. Ievērojot savlaicīgu pašpiegādi. CNC BALTIC nav atbildīgs par kavējumiem, kas radušies sakarā ar piegādātāja aizkavētu CNC BALTIC piegādi, ja norīkošanas laikā nebija šaubu par piegādātāja uzticamību.

5.4. CNC BALTIC ir tiesīgs sniegt daļējus pakalpojumus, pieprasīt pieņemšanu un iekasēt maksu par saistīto pakalpojumu, ja tas klientam ir saprātīgi.

5.5. Gadījumā, ja CNC BALTIC iepakojums ir jāatņem, klientam, kurš nav galapatērētājs, iepakojums ir jāatdod uz sava rēķina un riska CNC BALTIC.

5.6. tā kā ir jāpieņem pieņemšana, līguma priekšmets tiek uzskatīts par pieņemtu, ja piegāde un, ciktāl CNC BALTIC ir atbildīga arī par uzstādīšanu vai pakalpojumu sniegšanu, uzstādīšana vai pakalpojuma sniegšana ir pabeigta, CNC BALTIC ir par to informējis klientu pieņemšanas procesā un ir pieprasījis, lai viņš nodrošina pieņemšanu, ir pagājušas 12 darba dienas kopš piegādes vai uzstādīšanas/pakalpojuma sniegšanas vai klients ir sācis izmantot līguma priekšmetu (piemēram, ir pasūtījis piegādāto sistēmu), un šajā gadījumā 6 ir pagājušas dienas kopš piegādes vai uzstādīšanas/pakalpojuma sniegšanas, un klients šajā termiņā nav izsniedzis citu iemeslu dēļ, kas nav cita iemesla dēļ, nevis CNC BALTIC norādītā defekta dēļ, kas padara iegādātās preces izmantošanu neiespējamu vai ievērojami to kavē.

6. KLIENTA PIEŅEMŠANAS KLUSĒJUMS

Ja klients nepilda saistības, pieņemot preces vai pakalpojumus, ko nodrošina CNC BALTIC, vai ja klients neveic likumīgu sadarbības darbību vai ja piegāde kavējas citu iemeslu dēļ, kas ir klienta atbildībā, klientam ir jākompensē CNC BALTIC tā radītie zaudējumi.

7. NOSAUKUMA UZGLABĀŠANA

Klientam piegādāta prece paliek CNC BALTIC īpašumā līdz pilnīgai šīs piegādes pamatā esošās prasības apmaksai no CNC BALTIC. Ja maksājums pilnībā vai daļēji tiek veikts pret vērtspapīriem vai garantijām, CNC BALTIC patur īpašumu līdz nodrošinājuma vai garantijas sertifikāta atgriešanai vai līdz bez šaubām atteikšanās no tiesībām no nodrošinājuma vai galvojuma. Klientam ir tiesības atsavināt vai apstrādāt preci, ievērojot īpašumtiesību rezervāciju, pienācīgā uzņēmējdarbības gaitā. Apstrādājot, apvienojot vai sajaucot preci ar citām precēm, CNC BALTIC nosaukuma saglabāšana tiek pārnesta uz produktu pilnā vērtībā. Šajā gadījumā CNC BALTIC tiek uzskatīts par produkta ražotāju. Ja pastāv trešo personu īpašuma tiesības uz produktu, CNC BALTIC iegūst kopīpašumu par produktu proporcionāli CNC BALTIC preces vērtībai pret trešās personas vai pušu īpašuma vērtību. Ar šo klients cedē prasības, kuras viņš iegūst, pārdodot priekšmetu ar īpašumtiesībām uz CNC BALTIC, kā arī prasības, kuras klients iegūst sakarā ar preces tālākpārdošanu, uz kuru CNC BALTIC iegūst tiesības pret trešajām personām.

8. CENAS, CENU IZMAIŅAS

8.1. Ja vien nav noteikts citādi, tiek piemērotas CNC BALTIC cenas, kas ir spēkā līguma noslēgšanas brīdī; tie vienmēr ir jāsaprot no ražotāja un jāatbrīvo no PVN.

8.2. Transporta un transporta apdrošināšanas izmaksas, kā arī nodevas, muitas nodevas, nodokļi un nodevas sedz klients.

10. AIZTURĒŠANAS AIZLIEGUMS

Klienti var izvēlēties no ieskaita un aizturēšanas tikai tiktāl, ciktāl viņa prasība ir neapstrīdama vai beidzot pamatota. CNC BALTIC piegādāto preču defektu gadījumā klienta tiesības paliek neskartas.

11. GARANTIJAS PRASĪBAS

11.1. Ciktāl pastāv saistību neizpilde, CNC BALTIC ir tiesīga noteikt papildu veiktspējas veidu, ņemot vērā vainas veidu un klienta likumīgās intereses. Papildu sniegums šajos līgumos pēc trešā aborta mēģinājuma jāuzskata par neveiksmīgu.

11.2. Papildu kļūmju gadījumā CNC BALTIC ir pienākums segt nepieciešamos izdevumus, jo īpaši transporta, ceļa, darba un materiālu izmaksas, jo tie nepalielinās, jo prece tika pārvietota uz citu vietu, nevis domicils vai klienta komerciālā filiāle, kurai tas tika piegādāts.

11.3. Klientam ir pienākums pēc CNC BALTIC pieprasījuma atgriezt bojātās detaļas CNC BALTIC papildu darbībai un tādējādi izvairīties no detaļu bojājumiem, ko rada neprofesionāla iepakošana un nosūtīšana.

11.4. Klienta garantijas prasības neattiecas uz zaudējumiem par nepamatotu lietošanu, CNC BALTIC nav atbildīgs par nepareizas lietošanas, pārmērīgas lietošanas vai neatbilstīgas apkopes radīšanu pēc nodošanas ekspluatācijā klientam.

12. ATBILDĪBA PAR KOMPENSĀCIJU UN IZDEVUMU ATLAIDI

12.1. Gadījumā, ja CNC BALTIC ir atbildīgs par zaudējumiem, tiek piemērots:

a. Ja prasības ir balstītas uz apzinātu vai rupji nolaidīgu pienākumu neizpildi, izmantojot CNC BALTIC vai CNC BALTIC pārstāvjus vai palīgpersonas, CNC BALTIC ir atbildīgs par kompensācijām saskaņā ar likumā noteiktajiem noteikumiem.

b. Ja vien saskaņā ar a. un, ciktāl netiek pārkāptas būtiskas līgumsaistības, atbildība par CNC BALTIC nodarītajiem zaudējumiem ir izslēgta.

c. Ja tiek pārkāptas būtiskas līgumsaistības, CNC BALTIC atbildība aprobežojas ar tipiskiem līgumiskiem, paredzamiem zaudējumiem.

12.2. Izņēmumi un ierobežojumi 12.1. neattiecas tikai uz līgumiskām, bet arī citām, jo ​​īpaši deliktas atbildības prasībām. Tie attiecas arī uz prasībām par bezjēdzīgu izdevumu atlīdzināšanu, nevis izpildi.

12.3. Atbildības izņēmumi un ierobežojumi neattiecas uz jebkādu esošo prasību ievērošanu saskaņā ar tiesību aktiem par produktu atbildību vai par vainīgiem dzīvības, ķermeņa vai veselības bojājumiem. Tie nav piemērojami arī tiktāl, ciktāl CNC BALTIC ir uzņēmies atbildību par preces stāvokli vai sekmīgu sniegumu vai pirkuma risku, un garantijas gadījums ir noticis vai iepirkuma risks ir realizēts.

12.4. Atbildība, kas izriet no iepirkuma riska uzņemšanās, attiecas uz CNC BALTIC tikai tad, ja CNC BALTIC ir skaidri pārņēmusi iepirkuma risku rakstiskā veidā.

12.5. Ciktāl CNC BALTIC atbildība ir izslēgta vai ierobežota, tas attiecas arī uz darbinieku, aģentu un palīgpersonām.

12.6. Pierādīšanas pienākuma maiņa nav saistīta ar iepriekšminētajiem noteikumiem.

13. PIEMĒROJAMIE LIKUMI, IZPILDES VIETA UN JURISDIKCIJA

13.1. Piemēro Latvijas valsts likumus.

13.2. Izpildes vieta visiem pakalpojumiem saskaņā ar līgumu.

13.3. Līgumiem ar tirgotājiem, publisko tiesību subjektiem, valsts īpašiem aktīviem un ārvalstniekiem, kuriem nav vietējās jurisdikcijas. CNC BALTIC ir arī tiesības vērsties tiesā klienta dzīvesvietā.

14. Nepārvaramas varas apstākļi / Dieva darbības

Neparedzamu un/vai neizbēgamu nevēlamu notikumu gadījumā, par kuriem CNC BALTIC neuzņemas nekādu atbildību un kurus nevar izvairīties vai kompensēt ar adekvātiem un saprātīgiem pasākumiem, CNC BALTIC līgumsaistības tiek uz laiku apturētas, neradot nelabvēlīgas sekas uz CNC BALTIC, un tās atsākas tikai pēc nevēlamā notikuma beigām. Šādi nevēlami notikumi ietver, bet ne tikai:

Dabas apdraudējumi, piemēram, plūdi vai sausums, zemestrīce, vēja stipruma vētra 8 un vairāk, ostu un citu transporta ceļu sastrēgumi, ugunsgrēks vai jebkādi valsts iestādes pasākumi, kas veikti, reaģējot uz jebkuru šādu notikumu

Politiskie riski, piemēram, karš, pilsoņu karš, revolūcija, nemieri, embargo, aicinājumi boikotēt, likumdošanas izmaiņas, muitas iejaukšanās, monetāro darījumu ierobežojumi, konfiskācija vai iznīcināšana, epidēmijas un sērgas, vai jebkādi valsts iestādes pasākumi, kas ir pieņemts, reaģējot uz jebkuru šādu notikumu

Grūtības vai ekonomiski nepraktiskums, kas var uzskatīt CNC BALTIC līgumsaistību izpildi par nepamatotu

15. CITI

Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē spēku vai kļūst par spēkā neesošu, tas neietekmē pārējo šī līguma noteikumu spēkā esamību. Šajā gadījumā pusēm ir pienākums aizstāt nederīgo noteikumu ar noteikumu, kas ekonomiski atbilst tam, ko puses būtu vienojušās, ja tās zinātu par neefektivitāti.